Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, platí pro nákup u společnosti Turkish-company s.r.o. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

Název prodávajícího: Turkish-company s.r.o.

Sídlo: Západní 395, 362 33 Hroznětín
IČO:
04530985
DIČ: CZ04530985, jsme plátci DPH 

Objednávky: 775 900 418

E-mail: info@tur-com.com

Kontaktní adresa: Západní 395, 362 33 Hroznětín

Provozní doba: 8.00 – 15.00

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

1 Kupní smlouva

1.1 Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné, elektronické nebo telefonické objednávky kupujícího. Objednávka obsahuje: přesnou adresu místa dodání, přesnou adresu příjemce daňového dokladu není –li placeno hotově, obchodní jméno, IČ, DIČ (jsou-li přiděleny), přesná specifikace výrobku, množství, jednotkové balení, termín dodání, podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího, popř. razítko kupujícího a bankovní spojení.

1.2 Prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky (kontrakt) současně s cenovou nabídkou dle platného ceníku. Pokud kupující tento kontrakt odsouhlasí nebo do sedmi dnů nerozporuje, je tento kontrakt spolu s objednávkou podepsanou kupujícím považován za uzavřenou kupní smlouvu.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující akceptuje v plném rozsahu podmínky uvedené v potvrzení objednávky (kontraktu) a tyto Obchodní podmínky.

2 Dodací podmínky

2.1 Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak. Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu.

2.2 Způsob přepravy určí prodávající, pokud není dohodnut vlastní odvoz zboží.

2.3 Prodávající dodá zboží současně s dodacím listem do místa určeného kupujícím.

2.4 Zboží bude dodáno kupujícímu v termínu sjednaném potvrzenou kupní smlouvou.

2.5 Dodávka zboží bude realizována v termínu a kvalitě dohodnutém dle objednávky kupujícího. Zjistí-li kupující poškození zásilky při převzetí zboží, je povinen učinit o této skutečnosti zápis v doručovacím či přepravním listě a ihned uvědomit o této skutečnosti prodávajícího, kde se dohodne na další průběhu reklamace.

3 Prodejní cena

3.1 Cenou zboží je cena včetně obalu a cena dopravy ke kupujícímu, není-li dohodnuto jinak.

3.2 Cena je uvedena v ceníku základních cen platném pro dané období. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

4 Platební podmínky

4.1 Platba v hotovosti nebo platba zálohovou fakturou je preferovaná forma úhrady.

4.2 Platba předem (zálohovou fakturou) je dohodnutou platební podmínkou, která zavazuje kupujícího k úhradě hodnoty zboží do 14 dnů od data vystavení zálohové faktury. Není-li zálohová faktura zaplacena včas, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.3 Při platbě fakturou, pokud není dohodnuto jinak, je stanovena splatnost 15 dnů ode dne vystavení faktury.

5 Záruka

5.1 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka) 24 měsíců pro kupujícího, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti 6 měsíců pro kupujícího, který užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti, popřípadě není-li uvedeno jinak. Potraviny jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční doba 24 a 6 měsíců. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

6 Reklamační řád

6.1 Prodávající kupujícímu doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má kupující právo uplatnit reklamaci vadného zboží.

6.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


6.3 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.


6.4 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.5 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní a vyžaduje-li to charakter zboží, tak musí být přeprava provedena chladícím vozem.

Prodávající je povinen bezodkladně, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, tak tuto informaci o nutnosti odborného posouzení sdělí kupujícímu. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.6 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7 Vyšší moc

Prodávající má právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy bez povinnosti jakéhokoliv vyrovnání kupujícímu v případě zásahu vyšší moci, za kterou se považuje zejména: živelné pohromy, požáry, stávky, kolektivní a odborové spory, nedostatky a výluky v dopravě, změny obecně platných předpisů, zásah vlády a vládních úřadů, válka, teroristické akce a veřejné porušení pořádku.

8 Všeobecná ustanovení

8.1 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součásti kupní smlouvy. Podpisem kupní smlouvy vzniká oběma zúčastněným stranám závazek, jehož obsah všeobecné obchodní podmínky konkretizují. Případné vzniklé spory budou řešeny nejprve cestou smíru. Jestliže nebude taková dohoda možná, bude spor předán příslušnému soudu k rozhodnutí.

8.2 Pokud prodávající uzavře s kupujícím rámcovou kupní smlouvu, jsou všeobecné kupní obchodní podmínky součástí této smlouvy a platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené v souladu s rámcovou kupní smlouvou.

9 Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách www.tur-com.com a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.12.2017.